ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

 

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ ท.ด.21,ท.อ.4

แบบฟอร์ม ท.ด. ๒๑ 

แบบฟอร์ม ท.อ. ๔

ขายที่ดิน


***หมายเหตุ***

เนื่องจากการเขียนหนังสือมอบอำนาจ แบบฟอร์ม ท.อ. ๔ มีสาระสำคัญในการเขียนเช่นเดียวกับการเขียนในแบบฟอร์ม ท.ด. ๒๑ ซึ่งในการเขียนประเภทอื่นๆ สามารถดูตัวอย่างได้เช่นเดียวกันกับข้างบน