ข่าวสาร/กิจกรรมเปิดบัญชีไม้ 58 ชนิดค้ำประกันสินเชื่อ

ขั้นตอนการนำไม้ค้ำประกันเงินกู้จะต้องให้กรมป่าไม้แก้ประกาศ รวมถึงกำหนดรายละเอียดสถาบันการเงินที่จะรับค้ำประกันสินเชื่อ

ตามที่คณะรัฐมนตรีสัญจร จ.อุบลราชธานี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอให้นำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูงมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจโดยออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ที่บัญญัติให้หลักประกันได้แก่  ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้นำไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้


 

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า ซึ่งมีทั้งสิ้นรวม 58 ชนิด เช่น สัก พะยูง ชิงชัน แดง เต็ง ฯลฯ เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้

Tag คำค้นหา
|